"Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Az Én Vagyok a világ világossága: A ki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága."

János evangyélioma 8.12

(Nem pedig: Én vagyok..., ahogy a Bibliában hibásan leírták, félrevezetve az embereket. Az "Én Vagyok" , vagy egyszerűen "Vagyok" ugyanis a Létező Egy - Isten - legszentebb emberi szóval elérhető kifejezése. Az "Én Vagyok" azt jelenti: A Tudatosság önnön tudatára ébredt emberi formában megnyilvánulva, nem pedig a személyiséget/egót, mert az már nincs jelen.)

 

"Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város."

Máté evangyélioma 5.14

 

"Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, a kik a házban vannak."

Máté evangyélioma 5.15

 

"Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat."

Máté evangyélioma 5.16

 

"Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jő el az Isten országa, felele nékik és monda: Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el."

Lukács evangyélioma 17.20

 

"Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé ott van; mert ímé az Isten országa ti bennetek van."

Lukács evangyélioma 17.21

 

"Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást."

János evangyélioma 13.34

 

"Bizony, bizony mondom néktek: A ki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, a melyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek."

János evangyélioma 14.12

 

"És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban."

János evangyélioma 14.13

 

"Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt."

János evangyélioma 14.14

 

„Legyetek hát egészek, amint mennyei Atyátok egész.”

 

„Adjatok, és akkor ti is kaptok! Jó, tömött, megrázott, és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe!”

 

„Mert akinek van, az még kap hozzá, akinek pedig nincs, amije van, azt is elveszik tőle.”

 

"Bizony, mondom néktek, hogy boldog csak az lehet, aki betartja a Törvényt.

-Mi mindannyian megtartjuk Mózesnek, a mi törvényhozónknak törvényeit - amint azok írva vannak a Szentírásban.

-Ne a szentírásotokban keressétek a Törvényt! Mert a Törvény az Élet, az írás pedig halott. Bizony mondom néktek, Mózes sem írásban kapta törvényeit az Istentől, hanem élő szóval. A Törvény az Élő Isten élő szava az élő prófétákhoz, az élő emberek számára. Mindenben ami él, bele vagyon írva a Törvény. Megtaláljátok azt a fűben, a fában, a folyóban, a hegyekben, az ég madaraiban, a tenger halaiban, de mindenekelőtt önmagatokban keressétek azt! Ezért, bizony mondom néktek, hogy az összes élő dolgok közelebb vannak Istenhez, mint az írások, melyek élet nélküliek."

Esszénus evangélium

 


Néhány elgondolkodtató idézet a Bibliából:

 

"Az Isten, a ki teremtette a világot és mindazt, ami abban van, mivelhogy ő mennynek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik."

Apostolok cselekedetei 17.24

 

"És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejöket és lakásuknak határait;"

Apostolok cselekedetei 17.26

 

"Hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, jóllehet bizony nincs messze egyikőnktől sem:"

Apostolok cselekedetei 17.27

 

"Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk; miképen a ti költőitek közűl is mondották némelyek: Mert az ő nemzetsége is vagyunk."

Apostolok cselekedetei 17.28


Avatara - A Fénygyermek születése - Ki volt valójában Jézus?
Avatara - A Karácsony ősi misztériuma

 

sound by Jbgmusic