MATT - a Magyar Állam Tulajdonosainak Társasága

 

Magyarországon jelenleg egy bűnszervezet által irányított, illegitim államformában élünk. 

2011 április 18-án az Országgyűlés elfogadta Magyarország Alaptörvényét, melyet Schmitt Pál akkori köztársasági elnök 2011 április 25-én írt alá. Az új normaszöveg 2012január 1-én lépett hatályba.

Ezzel az Országgyűlés alkotmányos puccsot hajtott végre!!!

Ugyanis ehhez a lépéshez sem az Országgyűélésnek, sem a köztársasági elnöknek, egyetlen pártnak, kormánynak, képviselőnek sincs joga! A puccsban nem az összes képviselő vett részt. 262 igen szavazat mellett 44-en nemmel szavaztak és volt 1 tartózkodás.

Az "Alaptörvény" elfogadása egyébként még az 1994 óta akkor érvényben lévő házszabályzat szerint is érvénytelen, mert annak rendelkezéseibe ütközik! A képviselők ugyanis durván és tudatosan megsértették a házszabály törvényalkotásra rögzített rendjét azzal, hogy érdemben változtattak rajta akkor, amikor már nem lehetett volna, vagyis az elfogadás napján!

Így - még ha lett volna is rá joguk - mivel az "Alaptörvény" elfogadási módja Alkotmányt sértő, ezért úgy kell tekinteni rá, mintha nem létezne és érdemi vizsgálat nélkül kell semmisnek tekinteni!

Mivel az Alaptörvény közjogilag érvénytelen, így a ráépülő törvények, rendeletek is érvénytelenek! Vagyis jogilag az összes 2012 január 1-e óta megalkotott törvény és rendelet semmis, érvénytelen!!!

A puccsot végrehajtók A törvényes Magyar Államot azaz a Magyar Köztársaságot átnevezték, ezáltal megtévesztve az embereket! Új névnek hazánk földrajzi nevét választották. Így létrehozták a Magyarország nevű illegitim "államot", amely NEM jogfojtonos a Magyar Köztársasággal! 

Magyarország területén a jelenleg is hatályos, jogfolytonos állam a Magyar Köztársaság! 

2012 január 1. óta tehát hazánkban alkotmányos válság van! A puccsot végrehajtó bűnözők kisajátították a Magyar Állam intézményrendszerét, hatóságait. 

 

Kolláth György alkotmányjogász észrevételei 

 

magyar-allam-tulajdonosai.com

 

Geri Tibor elmagyarázza a lényeget.

 

A jelenleg is törvényesen létező Magyar Köztársaságban NINCS érvényben semmiféle veszélyhelyzet és semmilyen korlátozó intézkedés, nincs senki kötelezve a covid-vakcinák felvételére!!! 

 


 

Januárban elindul a cégek honossága helyreállításának lehetősége
1. Azok a cégek, melyek 2012 előtt a Magyar Köztársaságban lettek bejegyezve, helyreállíthatják az eredeti honosságukat a magyar államban, függetlenül a Magyarország nevű párhuzamos de facto állambeli helyzetüktől. Erről a cég tulajdonosai dönthetnek egyező akarattal, teljes bizonyító erejű okiratba foglalt nyilatkozatukkal.
 
2. Természetesen új cégek alapítása is lehetséges a Magyar Állam hatályos jogrendje* szerint.
 
3. A 2012. január 1. óta alapított cégek esetében is lehetséges a honosságnak a székhely fekvése szerint való helyreállítása, csak a hivatkozási alap tér el, és kicsit más az eljárás.
 
--
 
* A Magyar Állam jogrendje: Eredeti tulajdonosi igénytámasztás -> MATT Közgyűlési határozatok -> Alkotmány -> a törvények 2011. április 17-én, egyes esetekben 2010. május 28-án hatályos szövege, más jogszabályok 2011. december 31-én hatályos szövege, az Alaptörvényre hivatkozó vagy azon alapuló jogszabályok kivételével.
 

 


 

Oltásokra, egészségügyi beavatkozásokra vonatkozó hivatkozási alapok

Oltásokra, egészségügyi beavatkozásokra vonatkozó hivatkozási alapok
 

A Magyarország nevű állam hatóságainak ezeket a törvényeket kell betartaniuk és betartatniuk ( saját jogrendjük, a területileg és személyi illetékességgel bíró Magyar Köztársaság törvényei szerint, és a kihirdetéssel magyar jogrend részévé vált nemzetközi egyezmények szerint)

 
1.) Alkotmány
 

8. § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait, ezek tiszteletben tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége. (2) A Magyar Köztársaságban az alapvető jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg, alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.

54. § (1) A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani. (2) Senkit nem lehet kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó elbánásnak vagy büntetésnek alávetni, és különösen tilos emberen

a hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletet végezni.
 
2.) Alaptörvény
 

Szabadság és felelősség rész

I .cikk
 

(1) AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége.

(2) Magyarország elismeri az ember alapvető egyéni és közösségi jogait.
 
III.cikk
 

(1) Senkit nem lehet kínzásnak, embertelen , megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni, valamint szolgaságban tartani.

(2) Tilos emberen tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletet végezni.
 
XX.cikk (1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.
 
3.) Az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológiai és az orvostudomány alkalmazására való tekintettel történő védelméről szóló, Ovideóban, 1997.április 4 -én kelt egyezménye: Egyezmény az emberi jogokról és a biomedicínáról , amit A magyar állam a 2002.évi VI. törvényben hirdetett ki.
 

I. Fejezet:

1.cikk Tárgy és cél
 
Jelen Egyezményben Részes Felek védelemben részesítik az emberi lényt méltóságában és önazonosságában és megkülönböztetés nélkül mindenki számára biztosítják sérthetetlenségének és más jogainak és alapvető szabadságainak tiszteletben tartását a biológiai és az orvostudomány alkalmazásának vonatkozásában.
 
2.cikk Az emberi lény elsőbbsége
 
Az emberi lény érdeke és jóléte a társadalom vagy a tudomány puszta érdekével szemben mindenkor elsőbbséget élvez.
 

II. Fejezet:

5.cikk Általános szabály
 
Egészségügyi beavatkozás csak azután hajtható végre, ha abba az érintett személy szabadon és tájékozottságon alapuló beleegyezését adta. Ennek a személynek előzetesen megfelelő tájékoztatást kell kapnia a beavatkozás céljáról és természetéről, valamint következményeiről és kockázatairól. Az érintett személy beleegyezését bármikor szabadon visszavonhatja.
 
6.cikk Beleegyezési képességgel nem rendelkező személyek védelme
 

1. A 17. és 20. Cikkek fenntartása mellett, beleegyezési képességgel nem rendelkező személyen csak közvetlen javát szolgáló beavatkozás hajtható végre.

2. Abban az esetben, amikor a törvény szerint , egy kiskorú nem rendelkezik a beavatkozásba való beleegyezés képességével, a beavatkozást csak képviselője, hatóság vagy a törvény által kijelölt személy vagy testület engedélyével lehet végrehajtani.
 
4. A 2. és 3. bekezdésben említett képviselőt, hatóságot, személyt vagy testületet az 5.Cikkben megjelölteknek megfelelő tájékoztatásban kell részesíteni.
 
5. A 2. és 3. bekezdésben említett engedély az érintett személy érdekében bármikor visszavonható.
 
30. Cikk Jelentések az Egyezmény alkalmazásáról
 

Az Európa Tanács Főtitkárának kérésére valamennyi Részes Fél köteles magyarázatot adni arról, hogy miként biztosítja saját belső jogában az Egyezmény valamennyi rendelkezésének hatékony alkalmazását.
sound by Jbgmusic