Gyerekeknek 25, felnőtteknek 50, várandós édesanyáknak 75 ezer forint havonta a létezés jogán, minden feltétel nélkül: ez a LÉT.

Gondolkozzon velünk: egy független szakértői csoport többhónapos munkával kidolgozta, végigszámolta és ennek alapján megalapozottan finanszírozhatónak tartja, hogy történelmünkben először megszűnjön a nincstelenség Magyarországon.

A LÉT-pénz a feltétel nélküli alapjövedelem
Magyarországra kidolgozott modellje, amit

Bánfalvi István, a LÉT munkacsoport vezetője mutat be.

A tanulmány ismeretében erről beszél:

Bíró András Ferge Zsuzsa Gönczöl Katalin
Kincses Gyula Misetics Bálint Radnai György
Somlai Péter Surányi György Szalai Júlia


HELYSZÍN ÉS IDŐPONT:

Kossuth Klub
1088 Budapest, Múzeum utca 7.

2014. január 11. (szombat), 10-től 14 óráig.


Belépődíj, regisztráció, vendéglátás nincs.
Büfé van, fogyasztását mindenki maga fizeti.


A tanulmány olvasható, a konferencia napjától
a www.255075.hu című honlapunkon.

A „LÉT” független szakértő csoport elérhetősége
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Európai Polgári Kezdeményezés a Feltétel Nélküli Alapjövedelemért

Állj ki Te is az Alapjövedelemért, mint emberi jogért!

2013. január 14-én az Európai Bizottság elfogadta Európai Polgári Kezdeményezésünket, s ezzel megadta a kezdőlökést egy éven át zajló, az EU valamennyi országára kiterjedő kampányunkhoz.

Még 2014. január 14-e előtt el kell érnünk ötszázmillió EU-állampolgárt, s össze kell gyűjtenünk egymillió támogató nyilatkozatot úgy, hogy legalább hét tagállamban meglegyen a támogatók előírt minimuma. Tizenöt tagállam már részt is vesz ebben a kezdeményezésben.

Amennyiben összegyűjtjük az Alapjövedelmet támogató egymillió nyilatkozatot az EU ötszázmillió lakosától, az Európai Bizottság köteles lesz behatóan tanulmányozni a kezdeményezésünket, s nyilvános meghallgatást rendezni róla az Európai Parlamentben.

Magyarországnak 16000 aláírást kell összegyűjtenie. A Facebook oldalon meg lehet találni, és csatlakozni hozzá (már túlléptük a 10000 aláírást).  Európai polgári kezdeményezés
Felte tel Ne lkü li Alapjö vedelem
MELLÉKLET
Kezdeményezők
Az Európai polgári kezdeményezés előterjesztői a következő 15 EU tagállam polgárai:
Ausztria, Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Franciaország, Görögország, Hollandia,
Írország, Lengyelország, Luxemburg, Németország, Olaszország, Szlovákia, Szlovénia,
Spanyolország. A kezdeményezők több különböző kultúrát, nyelvet, társadalmi csoportot
valamint politikai és vallási/filozófiai nézetet képviselnek, de az előterjesztett
kezdeményezést mind elfogadják, mint hosszú távú megoldást.
A Feltétel Nélküli Alapjövedelem meghatározása
A Feltétel Nélküli Alapjövedelem (FNA) nem helyettesíti a jóléti államot, hanem a jelenlegi
kompenzációs (kiegyenlítő) modellt alakítja át emancipációs (egyenjogúsító) jóléti modellé.
Az egyenjogú Feltétel Nélküli Alapjövedelem a következő négy jellemzővel határozható meg:
egyetemes (általános), egyéni (személyes), feltétel nélküli, és elég magas ahhoz, hogy
biztosítani tudja az emberhez méltó életet és a társadalmi részvételt.
Egyetemes: Alapvetően minden személy életkortól, származástól, lakóhelytől, foglalkozástól,
stb. függetlenül jogosult lenne erre a juttatásra. Ennek következtében jogot formálunk egy
európai szintű, garantált, feltétel nélküli alapjövedelemre.
Személyes: Minden embernek - férfinak, nőnek és gyermeknek - joga van alapjövedelemhez,
tehát ez határozottan nem egy családnak vagy háztartásnak jár. A Feltétel Nélküli
Alapjövedelem független a családi állapottól, élettársi kapcsolattól, a jövedelemtől vagy a
háztartásban élők és családtagok vagyoni állapotától. Ez az egyetlen módja annak, hogy az
egyén létfenntartása más személyek, intézmények kontrolljától független legyen. Ez teszi
lehetővé az egyén számára, hogy sorsa alakításában szabad döntéseket hozhasson.
Feltétel nélküli: Mi az alapjövedelmet alapvető emberi jognak tekintjük, amely nem függ
semmilyen előfeltételtől. Független a munkaviszonytól, egyéb önkéntes közösségi
szolgálattól, hagyományos nemi szerepektől. Nincs alávetve jövedelmi, megtakarítási illetve
ingatlan tulajdonlási korlátnak.
Elég magas: Az összegnek biztosítania kell a tisztességes megélhetést, amely kielégíti az
egyén társadalmi, szociális és kulturális igényeit az érintett országban. Meg kell akadályoznia
az anyagi szegénységet, és lehetőséget kell teremtsen a társadalmi részvételre. Ez azt jelenti,
hogy a nettó jövedelem legalább a szegénységi küszöbszinten kell legyen, amely az uniós
normák szerint megfelel a nemzeti nettó átlagjövedelem 60%-ának. Különösen azokban az
országokban, ahol a többségnek alacsony a jövedelme, és ezért az átlagjövedelem is alacsony,
egy alternatív összehasonlítást (pl. korrekt fogyasztói kosarat) kell alkalmazni annak
meghatározására, hogy az alapjövedelem összege garantálja a méltóságteljes életet, az anyagi
biztonságot és a teljes körű társadalmi részvételt.
A Feltétel Nélküli Alapjövedelem indoklása
A jelenlegi foglalkoztatási modellek és az elégtelen (mert feltételes, rászorultságot ellenőrző,
nem
elégséges
mértékű)
jövedelmi
és
újraelosztási
rendszerek
eredményeként
elengedhetetlennek tartjuk a Feltétel Nélküli Alapjövedelem bevezetését az alapvető emberi
jogok biztosításához, különös tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájában is deklarált
méltóságteljes élethez való jogra.
A Feltétel Nélküli Alapjövedelem gátat szab a szegénységnek és lehetőséget biztosít
mindenkinek a saját élete szabad alakítására, valamint a társadalmi tevékenységekben való
szabad részvételre.
A Feltétel Nélküli Alapjövedelem enyhíti a társadalmi megosztottságot, segít elkerülni a
visszaéléseken és irigységen alapuló vitákat és azok következményeit, valamint visszanyesni
a feleslegesen költséges, elnyomó, ellenőrző és felügyelő bürokráciát. Miután mentes minden
megkülönböztetéstől és megbélyegzéstől, a Feltétel Nélküli Alapjövedelem kiküszöböli a
rejtett szegénységet és az ebből következő különböző problémákat is.
A Feltétel Nélküli Alapjövedelem folyománya a társadalmi szabadság. Segít a polgároknak
azonosulni az Európai Unióval, valamint biztosítja politikai jogaikat. Támogatja az alapvető
jogok megvalósítását. "Az emberi méltóság nem csupán egy alapjog, hanem a
legalapvetőbb; az összes többi erre a jogra épül." (hivatalos magyarázat az Európai Unió
Alapjogi Chartájának 1. cikkéhez).
A Feltétel Nélküli Alapjövedelem bevezetésének az előkészítése az Európai Unió
tagállamainak a hatáskörébe tartozik.
Nemzetközi tanulmányok szerint a Feltétel Nélküli Alapjövedelem finanszírozásának többféle
módja is lehet. Erre ez a polgári kezdeményezés nem tesz javaslatot.
CSATOLMÁNYOK
Szerződés az Európai Unióról (SZEU)
„Az Európai Unióról (SZEU), valamint az Európai Unió működéséről (SZEUM) szóló
szerződések konszolidált változatai" 2010/C83/01 (2010. március 30.)
2. cikkely
Az Unió az emberi méltóság, szabadság, demokrácia, egyenlőség, törvényesség, valamint az
emberi jogok (ide értve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait is) iránti tisztelet értékeire
épül. Közös értékei ezek a tagállamoknak egy olyan társadalomban, amely a pluralizmus, a
diszkriminációmentesség, a tolerancia, az igazság, a szolidaritás, valamint férfiak és nők
egyenlőségének alapjaira épül.
A feltétel nélküli alapjövedelem indoklása:
A maga négy kritériuma által meghatározott feltétel nélküli alapjövedelem a fent felsorolt
jogok mindegyikét megvalósítja. Megteremti az anyagi biztonságot és ezáltal feltétel nélküli
lehetőséget biztosít a teljes társadalmi szerepvállalásra – garantálva mindenki teljes
egyenlőségét.
3. cikkely
3. Az Unió létrehoz egy belső piacot, melynek célja egyrészt Európa fenntartható fejlődésének
biztosítása a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés, az árstabilitás és egy erősen
versenyalapú szociális piacgazdaság alapjaira építve, másrészt pedig a teljes
foglalkoztatottság elérése, a társadalmi fejlődés, a nagyfokú védettség, valamint a környezet
minőségének fejlesztése. Cél továbbá a tudományos és a technikai fejlődés támogatása is.
Az Unió belső piacának fel kell vennie a harcot a társadalmi kirekesztés és a diszkrimináció
ellen, támogatnia kell a társadalmi igazságosságot és védettséget, nők és férfiak egyenlőségét,
a nemzedékek közti szolidaritást és a gyermekek jogainak védelmét.
Támogatnia kell továbbá a gazdasági, társadalmi és területi kohézió, valamint a tagállamok
egymás közti szolidaritása.
Mindemellett tiszteletben kell tartania a gazdag kulturális és nyelvi diverzitást, biztosítani
Európa kulturális örökségének védelmét és továbbfejlesztését.
A feltétel nélküli alapjövedelem indoklása:
A munkaórák számának csökkentését és újraelosztását támogató feltétel nélküli
alapjövedelem egy új formában valósíthatja meg a teljes foglalkoztatottságot, felvéve egyben
a harcot a jelenlegi jövedelem-fenntartási rendszerek természetéből fakadó társadalmi
kirekesztés és diszkrimináció ellen is. Hisszük, hogy a feltétel nélküli alapjövedelem nagyban
elősegíti az EU céljainak – így a teljes foglalkoztatottság, a társadalmi kirekesztés és a
diszkrimináció elleni harc, valamint a társadalmi igazságosság és védelem biztosításának –
megvalósítását (SZEU 3. cikkely 3. paragrafus).
Mindemellett a FEÜ erősíti a gyermekek jogait, a nemzedékek és a tagállamok egymás közti
szolidaritását. Ezért vesszük fel ezt a kezdeményezést és kérjük fel az Európai Unió
Bizottságát arra, hogy a tagállamok jogainak megőrzéséről szóló 156. cikkelynek megfelelően
intézkedjenek az engedélyezése felől a társadalompolitika tárgykörében (SZEU 151. cikkely).
Szerződés az Európai Unió működéséről (SZEUM)
„Az Európai Unióról (SZEU), valamint az Európai Unió működéséről (SZEUM) szóló
szerződések konszolidált változatai" 2010/C83/01 (2010. március 30.)
5. cikkely
(3) Az Unió indíthat a tagállamok társadalompolitikájának koordinálását biztosító
kezdeményezéseket.
A feltétel nélküli alapjövedelem indoklása:
A tagállamok társadalompolitikája koordinálható a társadalmi dömping visszaszorítása
érdekében. Ennek közös mércéje lenne a négy meghatározott kritériuma szerint bevezetett
feltétel nélküli alapjövedelem. A fennálló nemzeti szociális rendszereknek a feltétel nélküli
alapjövedelemhez való adaptálása a tagállamok felelőssége.
156. cikkely
A Bizottság köteles bátorítani a tagállamok közti együttműködést a 151. cikkely
célkitűzéseinek megvalósítása érdekében és a Szerződések egyéb kikötéseire való tekintet
nélkül, elősegítendő a jelen fejezetben érintett valamennyi társadalompolitikai területen való
intézkedéseik koordinálását, különös tekintettel a következő területekkel kapcsolatos ügyekre:
- foglalkoztatás
- munkatörvény és munkakörülmények
- alapszintű és szakoktatás
- társadalombiztosítás
- munkahelyi balesetek és megbetegedések megelőzése
- munkahelyi higiénia
- szerveződési jog, munkáltatók és munkavállalók közti kollektív egyezkedés joga
Ennek érdekében a Bizottság szorosan együttműködik a tagállamokkal tanulmányok
készítésében, véleményezésben és konzultáció-szervezésben nemzeti és nemzetközi szervezeti
szinten felmerülő problémák kapcsán egyaránt, különös tekintettel az irányelvek és
indikátorok kialakítására, a legjobban bevált gyakorlatok cseréjére, valamint a periodikus
nyomon követéshez és kiértékelés feltételeinek előkészítésére. Biztosítandó az Európai
Parlament részletes tájékoztatása is.
A jelen cikkelyben meghatározott véleményezés előtt a Bizottság köteles konzultálni a
Gazdasági és Szociális Bizottsággal.
A feltétel nélküli alapjövedelem indoklása:
Az EU Bizottsága a feltétel nélküli alapjövedelem révén is bátoríthatja a tagállamok közti,
azok társadalombiztosítási rendszereinek fejlesztését célzó kooperációt a 156. cikkelynek
megfelelően.
Az Európai Unió Alapjogainak Chartája
„Az Európai Unióról (SZEU), valamint az Európai Unió működéséről (SZEUM) szóló
szerződések konszolidált változatai" 2010/C83/01 (2010. március 30.)
1. cikkely
Emberi méltóság.
Az emberi méltóság sérthetetlen.
Tisztelni és védeni kell.
A feltétel nélküli alapjövedelem indoklása:
Az egyén méltóságának elidegeníthetetlen része kell legyen a társadalom szabad és
felelősségteljes tagjaként folytatott élethez való jog. Az adminisztrációs és egzisztenciális
béklyók, valamint a közösségi életből való kiszorítottság felszámolásával a feltétel nélküli
alapjövedelem mindenki számára biztosítja a szabad és felelősségteljes életet.
2. cikkely
Az élethez való jog (1)
Mindenkinek joga van az élethez.
A feltétel nélküli alapjövedelem indoklása:
Az emberi élethez való jog elvitathatatlan. Jelen gazdasági rendszerünkben azonban az élet
fenntartása csak megfelelő anyagi források rendelkezésre állása esetén biztosítható. Lehetne
persze használni utalványokat is. Azok azonban, akik ilyen utalványokat használnának,
diszkriminálva lennének azokkal szemben, akik szabadon dönthetik el, hogyan és miképp
szeretnék felhasználni a különböző forrásokból származó jövedelmüket. A feltétel nélküli
alapjövedelemhez való jog biztosítja a méltóságteljes, igazságos és diszkriminációtól mentes
életet, valamint a társadalmi részvétel lehetőségét.
6. cikkely
Szabadsághoz és biztonsághoz való jog
Mindenkinek joga van a szabadsághoz és a személyes biztonsághoz.
A feltétel nélküli alapjövedelem indoklása:
A feltétel nélküli alapjövedelem támogatja az egyén személyes életmódjának és társadalmi
kapcsolatainak szabad megválasztását éppúgy, ahogyan a gazdasági és társadalmi
együttműködésben való részvétel felőli döntés lehetőségét is. A szabadság kéz a kézben jár a
felelősséggel és a szolidaritással. A fennálló társadalombiztosítási rendszereken és szociális
szolgáltatásokon túlmenően a FEÜ garantálja a legmegbízhatóbban az anyagi biztonságot
betegség és munkanélküliség idején is.
15. cikkely
A munka és a munkaválasztás joga
1. Mindenkinek joga van dolgozni egy szabadon választott vagy elfogadott szakmában.
A feltétel nélküli alapjövedelem indoklása:
A feltétel nélküli alapjövedelem elősegíti a valóban szabad munkaválasztást – vagy legalább
egy elfogadható munka választását. A jelenleg fennálló jövedelem-fenntartási rendszerekben
ugyanis a létfenntartáshoz elengedhetetlenül szükséges anyagi árucikkek és szolgáltatások
folyamatos biztosításának szükséglete – különböző adminisztrációs korlátokkal együtt –
nagyban korlátozza az egyén szabad munkaválasztási lehetőségeit, akár elfogadhatatlanul
megfizetett munkák elvállalására is kényszerítve az embert.
21. cikkely
Diszkriminációmentesség
1. Tilos mindennemű diszkrimináció (nemi és faji; bőrszínen, etnikai vagy társadalmi
származáson, genetikai jellegzetességeken alapuló; nyelv, vallás, hiedelem, politikai vagy
egyéb vélemény szerinti; nemzeti kisebbséghez való tartozás, vagyoni helyzet, születés,
fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság alapján).
2. Tilos bármilyen nemzetiségi alapú diszkrimináció a Szerződések alkalmazása terén,
függetlenül azok egyéb kitételeitől.
A feltétel nélküli alapjövedelem indoklása:
A FEÜ mentes mindennemű diszkriminációtól és támogatja az autonómiát a kivétel nélkül
mindenki számára biztosított anyagi és pénzügyi biztonság útján.
34. cikkely
Társadalombiztosítás és társadalmi támogatás
(1) Az Unió törvényeiben, valamint a nemzeti törvényekben lefektetett szabályoknak és az
általános gyakorlatnak megfelelően az Unió elismeri és tiszteletben tartja a
társadalombiztosítás juttatásaira és a társadalmi szolgáltatásokra való jogosultságot, melyek
védelmet biztosítanak az állampolgárok számára olyan esetekben, mint például szülés,
betegség, ipari balesetek, függőség, öregség vagy munkanélküliség.
(2) Az Európai Unió minden lakosa jogosult a társadalombiztosítási juttatásokra és a
társadalmi előnyökre, az uniós és a nemzeti jogban lefektetett, illetve az általános
gyakorlatban alkalmazott szabályoknak megfelelően.
(3) A társadalmi kirekesztés és a szegénység elleni harc jegyében az Unió elismeri és
tiszteletben tartja a társadalmi és a lakhatási támogatásokat annak érdekében, hogy a
megfelelő erőforrásokkal nem rendelkező személyek számára is biztosítani lehessen a
méltóságteljes élet feltételeit, az uniós és a nemzeti jogban lefektetett, illetve az általános
gyakorlatban alkalmazott szabályoknak megfelelően.
Az általános alapjövedelem indoklása:
Az anyagi-pénzügyi biztonsághoz és társadalmi támogatáshoz való alapjog biztosításának
leghatékonyabb eszköze a feltétel nélküli alapjövedelem – az egyes országok fennálló
társadalombiztosítási rendszerein és társadalmi szolgáltatásain felül. Mivel mindenki
részesülhet belőle, így senkit sem rekeszt ki és nem is diszkriminál – ellentétben számos
jelenlegi jövedelem-fenntartó rendszer megbélyegző jellegével, melyek sok potenciális
jogosultat eltántorítanak a nekik járó juttatások felvételétől, ezáltal is csak tovább súlyosbítva
a társadalmi kirekesztettséget.
Eredeti források:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/documents/783
https://www.grundeinkommen.de/erlaeuterungen-begriffe-allgemein-personenbezogen-
bedingungslos-und-existenz-und-teilhabesichernd

 

alapjovedelem.org

alapjovedelem.hu

 

sound by Jbgmusic