Friedrich Klára, Szakács Gábor - Kárpát-medencei birtoklevelünk, a rovásírás

Kárpát-medencei birtoklevelünk, a rovásírás VNTV riport Szakács Gáborral

Az ősnyelv - Dr. Horkovics-Kováts János előadása

1. Interjú Kati nénivel - Eljött az idő, meg kell tudni az igazságot?

2. Interjú Kati nénivel

3. Interjú Kati nénivel

4. Interjú Kati nénivel

Kati néni a rovásírásról 1. rész

Kati néni a rovásírásról 2. rész

Friedrich Klára - A rovásírás története 2. rész

A rovásírás eredete

Matek Kamill - Isten magyarjai

Magyar rovásírás jelek a boszniai Nap piramisban

Ősi magyar szimbólumok

Ősmagyar nyelvek

Napvárta Tatárlakán


alt

Az 1945-ben betiltott Magyar Könyv II-ben szereplő kiáltvány jelzi - a rovásnak kiemelt szerepet kell szánni a magyar műveltségben. Máté-Törék Gyula, a magyar királyi honvéd vezérkar főnökének írása a rovásról.

Máté-Törék Gyula

A Magyar Könyv II-ben megjelent írást a magyar királyi honvéd vezérkari főnőke (korábban testőrparancsnok) írta. Az alábbi kép mindent elmond, milyen körökben mozgott. További betiltott könyvei:

  • Máté Törék Gyula: Ébredj magyar! Bp. Bethania.
  • Máté Törék Gyula: A múlt és az új világháború és katonai életformák. '43.
  • Máté-Törék Gyula: Déli végeink visszafoglalása. Bp. 1941. Bet.

alt

László Fülöp alkalmi műtermében Magyarországon, 1927 októberében.
A művész látogatása során két portrét festett Horthy
Miklósról, megörökítette a kormányzó feleségét, Bethlen István miniszterelnököt és hitvesét,
valamint Máté-Törék Gyula
testőrparancsnokot. (forrás)

A rovásirás feltámadása!

Írta: Máté-Törék Gyula (1942)

Napjainkban, mind többen és többen foglalkoznak az ősmagyar írással a rovással. Nemzetünk mind erősebb, célravezetőbb öntudatosodásának eléggé fel nem becsülhető, örvendetes jele ez is. De ez még nem elég a magyar faji és nemzeti öntudat előretörése útján! A rovásírás gyakorlati életrekeltésével, megujhodásával, újjászületésével, feltámasztásával is szélesölelésűen, mondhatnám: mindent felölelően foglalkoznunk kell! Csak akkor lehetünk igazán nagyok, ha a magyarságunk elé nagy célokat tűzünk ki, és ezeket minden akadályon át, vasakarattal és következetességgel győzelemre is tudjuk vinni!

A nagy célok, a nagy akarások, a szent akaratok és a hatalmas győzelmek nemzetévé kell magasztosodnunk és vaskosodnunk!

A németek érdekes gót betűs felirataikkal, az oroszok, bulgárok, szerbek, ó-szláv, cyrill betűikkel, a kínaiak és japánok az ő egészen különleges képes írásukkal élnek, büszkélkednek s már pusztán a műveltség ezzel az egyetlen megnyilatkozásával is hazájuk minden más országtól elütő, sajátos, egyéni nemzeti arcot ölt. Az idegen ember az első lépésétől az utolsóig érzi, látja, hogy Németországban, az Orosz birodalomban, Kínában jár és nem más helyt! Vakító világossággal, lépésről-lépésre, szembetűnően látnia kell, hogy ennek, meg annak az országnak alapvetően saját műveltsége van!

Minden nemzet legnagyobb értékmérője a nagy világban őseredeti nemzeti műveltsége! Ez a nemzet aranyértéke! Milyen buzgó vallási rajongással és kiirthatatlan faji büszkeséggel ápolja a zsidóság héber írását! A szó szoros értelmében szent írásként tiszteli! Fajisága örök életet adó őserejének tartja! A világ minden országában levő zsidó elemi iskolában taníttatják is! Ki mondaná, hogy a maguk szempontjából nincs igazuk? Már a zsidó gyerek kezébe nyomják a héber betűs, zsidó Szent Könyvüket! Nincs a föld kerekségen egyetlen legeldugottabb falusi zsinagógájuk, melyen kívül, a legfőbb helyen, a főbejáró fölött ne héber írásuk égne és templomuk belsejében is ne héber betűk és csakis - kizárólag héber betűk kiáltanák, fanatizálnák lelkükbe: szét lehetünk szórva szerte az egész nagy világon, de zsidók vagyunk, zsidók maradunk további évezredekig, örökkéig!... Mélyedjünk el ennek a megrázóan nagy faji tanulságában és merítsünk belőle! Hasonlítsuk össze a mi felszínes, felületes, mindent utánzó, csak az önönmagáét nem becsülő magatartásunkat, az ő ötezer év által is kigyilkolhatatlan faji önbecsülésükkel! Mi minden lehető ős lehetetlen idegen műveltség átjáróházává szóródtunk szét saját hazánkban, mintha nem volna ősi eredetű, roppant régi, tulajdon faji művelődésünk!

Szörnyű, hogy faji önbecsülésünk öntudata - ez a legfőbb fenntartókincse életünknek - mennyire hiányos, mennyire szégyenlősen félénken pislákol bennünk! Történelmi magyar hitfelekezeteink papnevelő főiskoláiban és világi magyar nemzeti egyetemeinken még máig is tanítja a magyar szellem vezérkara a héber nyelvet és írást! Magyar gyermekeink még ma is foglalkoznak az ó-görög írással a gimnáziumokban!

Kimondhatatlanul különös és továbbra tűrhetetlen, hogy csak az ősmagyar rovásunk legyen száműzve iskoláinkban, a magyar szellem, a magyar lélek és a magyar nemzeti öntudat elől!

Régi műveltségünk előkelő származása felmutatásán leghatásosabb kisugárzású módja: rovásírásunk alkalmazása a nemzeti élet minél több megnyilvánulásában. Értékesebb magyar dísszel nem lehet ékesítenünk, mert ez ősi művelődési nemes levelünk!

Hát csak mi, magyarok rejtsük véka alá, élhetetlenül, tehetetlenül, szinte szégyenkezve egyik leghatalmasabb nemzeti dicsőségünket?! Az nem lehet! Minden más, legkisebb és legnagyobb nemzet egyaránt, a legvaskosabban a legszemetszúróbban kápráztatná el a világot ilyen, régi hírességével!

Nekünk is büszke önérzettel hitet kell vallanunk a nemzetek versenyében, ősi önmagunk mellett!

alt

Debreceni rovás ábécé - verpeléti Kiss Dezső betűivel.
(Magyar Könyv I és II-ben is ugyanez szerepel)

Forrás: rovas.info


 

"A Nílus-parti hieroglifák kép és hangértékének beható tanulmányozása meglepő felismeréshez vezetett. Több ezer jel értelmes, magyar nyelvű olvasata alapján megállapíthattuk, hogy az egyiptomi hieroglifákat csak magyarul lehet teljességükben, átértelmezés nélkül hangzósítani, azaz közvetlenül olvasni. Az így feltáruló, eddig félreismert ősi rend elképesztő mélységeket tárt elénk. Kutatása nemcsak az akkori hitvilág, és a hajdan volt matematikai, geometriai ismeretek dogmatizált tételeinek újraértékelését vonta maga után, de nyelvünk ősének megismerésén keresztül az egyetemes kultúrtörténet számos tételének átértékelését eredményezte."

borbolajanos.com


A finnugor hazugságot 1821-ben találták ki.

Kiszely István magyarságkutató megtalálta a levéltárban a bécsi kancelláriának azt a levelét, amelyben leírják, hogy a rebellis magyaroknak olyan őstörténetet írjanak, amelyre nem lehetnek büszkék.

Meg is találták céljukhoz a megfelelő embert a Magyar Tudományos Akadémián két német anyanyelvű nyelvész,  Budenz József és Hunfalvy Pál (született Paul Hunsdorfer) személyében. Hunfalvy kezdetben a török-magyar nyelvrokonságot támogatta, majd Budenz  hatására a finnugor nyelvrokonság mellett tette le voksát.  

Tudományos körökben éles vita indult a török és finnugor eredet kérdésében. Megjelent Vámbéry Ármin: „Magyar és török-tatár szóegyezések”  c. könyve. Ezzel szemben Hunfalvyék érdemi érvek helyett csak a Magyar Tudományos Akadémia tekintélyét használták fel, ahol köreik a Bach-korszakban hatalomra jutottak. A Vámbéry elméletét hangoztató tudósok nem kaptak állást az Akadémián.  Az akadémista nézet szerint őseink az Ob partján, az Uraltól Keletre együtt éltek a finnekkel. Tehát a magyarság eredetét bizonyító történelmünk a monarchia politikájának része volt! Ezek szerint őseink az Ural-hegységen átkelve halászó-vadászó-gyűjtögető életmódot folytattak. A szlávoktól tanulták a földművelést, állattartást.  Attilának kutya szarva volt, fosztogatott és embervért ivott.

 Ez a nézet ma is tartja magát a hivatalos tudományos körökben. Nem rendítette meg a hatalmukat féltő tudósokat az sem, hogy a finnek 2003-ban átírták tankönyveiket, mert a modern genetikai vizsgálatok rámutattak, hogy nincs rokonság a két nép között.

Kiszely István őseink eredetét kutatva rátalált a sárospataki levéltárban olyan négyszázhatvan éves történelem tankönyvre, amely azt állítja, hogy a magyarok három hullámban jöttek be a Kárpát-medencébe: 361-ben, mint hunok, 568-ban, mint avarok, majd 895-ben Árpád népe. Végül az 1200-as években a jászok és a kunok is elfoglalják a kárpát-medencei területeiket. Ugyanabból a törzsszövetségből származnak, amelyből az őseink. Ugyanolyan kinézetűek, mint mi vagyunk, ugyanaz a motívumviláguk, ugyanaz az írásuk. A rovásírással nem volt szabad foglalkozni. Nem volt szabad a tizenkilencedik században propagálni! Aki a közép-ázsiai eredetű, turáni magyarságról beszélt, az már mindenféle -ista volt. Ugyanis Turánban lejegyezték a kultúránkat, leírták az öntözéses gazdálkodásunkat, a kereskedelmünket, a hangszereinket.

Ezzel szemben a Monarchia történészeinek felfogásában nekünk űzött, hajtott, gyűjtögető, halászó népnek kellett lenni!

163 finnugor szavunk van és 2700 török szavunk. Magna Hungárián 50 évet tartózkodtunk, ahol átvettük ezeket a finnugor szavakat. Ötven év alatt mi is átvettünk százhatvanhárom szót az angolból: flopy, disc, meg winchester!

A mitokondriális DNS vizsgálatok kimutatták, hogy a magyarságnak semmi köze a finnugorokhoz, legközelebbi rokonaink a belső-ázsiai török népek.

Kiszely István - A magyarok eredete 1. rész

Kiszely István - A magyarok eredete 2. rész

 

A rovásírásos versek forrása: Facebook/Átrovó

 

sound by Jbgmusic